تبلیغات
اقاقی - ازدواج.....

اقاقی

ازدواج..... :[مطالب باحال , ]

رموز ازدواج موفق :

 

نویسنده: مهران  

 

آیـا تصمیم به ازدواج دارید؟ و یا آنكه در حـال حـاضـر متاهل  مـی باشـیـد؟ شـمـا قادر به بـنیان نـهادن یك ازدواج موف  و پایدار خواهید بود. من بر اساس  تجربیات پیشـیـن خـودمی دانـم كـه پـایدار نگاه داشتن یك ازدواج موفق مستلزم تـلاش و كـوشـش مسـتمـر است. باید متوجه باشـیـد كـه  مفهوم ازدواج چیزی فراتـر از یـك پـیـمان قـانـونی و مشروع  میباشد كه به واسطه آن به زن و مرد اجازه میدهد بعنوان زن وشوهر در كنار یكدیگر زندگی كنند.

 

اهمیت مشاوره پیش از ازدواج:

 

مـشاوره پیش از ازدواج را شدیدا به شما توصیه میكـنـم.  شــانس ایجاد یك ازدواج موفق هنگامی كه زن وشوهر قادر باشند با یكدیگر در رابطه با مـسائـل ذیـل گـفـتـگو كـرده و بـه یـك تـفـاهـم رضایت بخش و دو سویه در عرصه زندگی مشترك دست یابند، افزایش می یابد:

1- عقاید و رسوم مذهبی و معنوی.

2- روابط جنسی ( نگرشها و علایق جنسی )

3- مادیات ( اهمیت آن، نحوه خرید و تدابیر سرمایه گزاری)

4- بهداشت فردی و انتظارات و نگرشها نسبت به تناسب اندام.

5- مدیریت خانواده ( وظایف ومسئولیت ها )

6- پرورش و تربیت فرزندان و تعداد آنها.

7- ورزش ها، سرگرمی ها، فعالیت های تفریحی و نحوه گذراندن تعطیلات.

8- دید و بازدید از خوشاوندان خود و همسرتان.

9- تعهدات اجتماعی.

10- اهداف و آرزوهای فردی.

 

اینكه از پیشینه خانواده هـمسـرتـان آگـاهـی یـابـیـد بـسیـار ضـروری مـی بـاشـد. چـون شـخـصـیـت كنونی شما  تا حد زیادی برگرفته شده و حاصل همان تجاربی است كـه در شرایط و محیط یك خانواده خاص كسب كرده اید. خـانـواده پـیـونـد دهنده فرد بـا گـذشته مـی باشد. مـا شـدیـدا مـتـاثر نگرشها، رفتار و كنشهای خانواده ای هسـتـیـم كـه در آن پرورش یافته ایم. بله درست است شما تنها با یك فرد نیست كه وصلت میـكنید بلكه با طرز تربیت خانوادگی وی نیز تا آخر عمرتان سر و كار خواهید داشت.

 

مفهوم تعهد در ازدواج

 

ازدواج خوب و مـوفـقـیـت آمـیـز وجـود دارد امـا ازدواج بـی عیب و نقص و تمام عیار میسر نمیباشد. هر ازدواج موفق و پایدار شامل متعهد گشتن بی قید و شـرط نـسـبـت بـه یك فرد نا كامل است. این انتظار كه همسرتان كامـل و فـاقـد هـر گـونه عیبی باشد واهی و نا معقولانه می باشد. امروزه كه جدایی ها و طلاق های شـتابـزده در كوچكترین نشانه اختلاف و مشكلات زندگی اتفاق می افتند مهم است كه از خودتان سوال كنید كه تعهد شما نسبت به ازدواج چیست؟ تـعـهد بـه ازدواج بـه مـفهـوم آن اسـت كه زن و شوهر به یكدیگر چنین گفته باشند: " مـا نسبت به زنـدگی مـشـتـركـمان بـی اعتنا و بی اهمیت نیستیم. ما ازدواجمان را بر پایه عشق، احترام، شرافت و عـلاقـه دو سـویه و خالصانه با یكدیگر آغاز كرده ایم. ما اعتقاد داشتیم و داریم كه به یكدیگر وفادار بمانیم، صـادق بـوده و دروغ نـگویـیـم و بـه یكدیگر اعتماد داشته باشیم. چـه در حـضـور یـكدیـگر چـه در غیاب یكدیگر ". رعایت نكات زیر سبب تحكیم تعهد به زندگی مشترك میگردد:

  • سازگاری معنوی
  • سازگاری شخصیتی
  • خود شناسی آگاهانه
  • توانایی در ارتباط برقرار كردن با یكدیگر (بیاموزیم كه چگونه بحـرفهای همسرمان گوش دهیم و پرسشهای وی را واضح، مشخص، بـدون پـیش داوری و بدون كینه ورزی و انتقام جویی پاسخ گوییم.)
  • علاقه دو سویه بیكدیگر

خصایص اثر بخش

 

1- افرادی كه در ازدواجشـان یـك نـظام ارزشـی مـقـتـدر را بكار می بندند، بسیار زیاد در مـحقق گشتن یك ازدواج و ارتباط موفق و صحیح به آنها كمك خواهد كرد. نـظـام ارزشی كه دربـرگیـرنـده صـفـات و خـصـوصـیات: صـداقت، راستی، همـبستگی، اعتماد، احترام، عشق، گذشت، تفاهم و وفاداری به یكدیگر مـی باشد. ازدواجی كه در آن زن و شـوهـر دارای انـتـظارات متـضاد و خـواسـته هـای غیر قابل انعطاف می باشند، شـانـسـی برای موفقیت وجود نخواهد داشت.

2- مشـاجـرات و اخـتـلافـات را بـه شیوه سازنده و ثمر بخش حل و فصل كنید. كه شامل تمركز بـر دغدغه های هر دو فرد و یافتن گزینه ها و راههایی می باشـد كـه هـر دو طـرف منتفع گشته و به خواسته هایش دست یابد. تـقـریـبـا در هـر اخـتـلاف یـك نفر احساس می كند كه مورد بی مهری، بی احترامی و بی توجهی قرار گرفته است. در ازدواج نباید ایـن چـنـین باشد كه همواره یك فرد برنده و فرد دیگر بازنده گردد. چـون آن دیـگر مـذاكـره نبوده بلكه تحكم و سلطه گری می باشد.

3- دوام ارتـباط زناشویی هنگامی كه زن و شـوهر زمـان و مـیـدان بـیـشتـری در اخـتـیـار یكدیگر قرار میدهند تا اندكی آزاد باشند، افزایش می یابد.

4- فراتر از هر چیز آنكه ایمان داشته باشید. ازدواج میتواند تجربه ای سودمند برای شما باشد. با كمی همت و تلاش ازدواج شما موفقیت آمیز خواهد بود.

نوشته شده در سه شنبه 17 خرداد 1384 و 08:06 ق.ظ توسط بهاره

ویرایش شده در - و -